استان هرمزگان

جزیره کیش ساکنین جزیره کیش
نگاهی به ساکنان جزیره کیش از قبل میلاد تا قرن ۲۱

دوران شکوفایی کیش، بعد از وقوع زلزله قرن چهارم هجری در سیراف آغاز شد. در آن زمان، به لطف توران‌شاه، در کیش بندرگاه ایجاد و به مرور زمان به مرکز عمده بازرگانی خلیج فارس تبدیل شد. به این ترتیب پای اولین انسان‌ها به جزیره کیش باز شد.