استخدام در علی بابا

علی‌بابا بهترین مکان برای آن دسته از آدم‌هایی است که آموزش‌پذیر هستند و شیفته‌ی تجربه کردن و کار تیمی!

چرا علی بابا

عاملیت در سازمان

توسعه و تعالی فردی

توانمند سازی

همدلی افراد

رهبری تسهیل گرانه

با هم کار کردن

زندگی در علی بابا