نویسنده
avatar-image
  • فاطمه مهراسبی

  • 31 مطلب
  • 0 دیدگاه
من از آن دست آدم‌هایی هستم که کافی است قلم به دست بگیرم. آنگاه یک دنیا حرف برای گفتن خواهم داشت! این بزرگ‌ترین موهبت زندگی برای من است. دنیای آنلاین مخاطبانی برای شنیدن حرف‌هایم برایم جمع کرده که با عشق برایشان از سفر، از صلح و از روزهای خوب بنویسم. چه رسالتی از این زیباتر برای من؟