اتاق ویژه سیگار در سالن ترانزیت ترمینال ۱ فرودگاه قرار دارد.