اتاق ویژه سیگار در سالن ترانزیت ترمینال 1 فرودگاه قرار دارد.