نویسنده
avatar-image
  • فائزه کرمانی

  • 10 مطلب
  • 0 دیدگاه
من به دنیا اومدم تا جوری کلمات رو کنار هم بچینم که روحم سفر کنه. دوست دارم در این سفر روحی شما هم کنارم باشین.