قوانین کوپه دربست

  • شما‌ می‌توانید هنگام ‌جستجو و خرید، حتی اگر تعداد همسفران شما ظرفیت کوپه را پر نکند‌،گزینه "دربست میخواهم " را فعال کنید،  در این شرایط، مبلغ دربست‌کردن کوپه را با کسر مبلغ خدمات ایستگاهی و پذیرایی پرداخت‌ می‌کنید‌.
  • این بها در سیستم ‌به‌صورت خودکار محاسبه‌ می‌شود و به‌شکل بلیطی با عنوان «کسر کوپه» برایتان صادر‌ می‌شود‌. در این صورت مسافر دیگری در کوپه دربست شما حضور نخواهد داشت‌.
  • در کوپه دربست به دلیل رزرو صندلی، بهای بلیط اطفال زیر دو سال ‌‌نیم‌بها محاسبه‌ می‌شود‌.
  • شما همچنین‌ می‌توانید در کوپه خود یک نفر همراه هم داشته باشید و مبلغ بلیط را در قطار به رئیس قطار پرداخت‌ کنید‌.
  • شما می‌توانید بعد از دربست‌کردن کوپه فقط یک نفر مسافر اضافی را بدون بلیط با این شرایط با خود به قطار ببرید:
  • حق درخواست صندلی خارج از آن کوپه وجود ندارد؛
  • قبض این مسافر پس از دریافت هزینه توسط رئیس قطار صادر می‌شود‌ ‌؛