155 تور یافت شد

استانبول

Hilton Istanbul Bosphorus
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 83،200،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Avantgarde Taksim
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
03 آبان - 07 آبان بیشتر
شروع قیمت از 68،140،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Mercure Istanbul Bomonti
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
18 آبان - 25 آبان بیشتر
شروع قیمت از 66،390،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Riva
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 58،500،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Grand Cevahir Hotel Convention Center
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
03 آبان - 07 آبان بیشتر
شروع قیمت از 61،172،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Titanic Business Golden Horn
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 54،470،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Park By Clover
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 53،300،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Naz City Hotel Taksim
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
03 آبان - 07 آبان بیشتر
شروع قیمت از 63،460،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Elite World Istanbul
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
18 آبان - 25 آبان بیشتر
شروع قیمت از 82،770،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Divan Istanbul Hotel
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
18 آبان - 25 آبان بیشتر
شروع قیمت از 121،900،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Lazzoni Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
03 آبان - 07 آبان بیشتر
شروع قیمت از 58،832،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Yuksel Istanbul Yenikapi
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 43،940،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Taxim Lounge Hotel
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 55،055،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Icon Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
03 آبان - 07 آبان بیشتر
شروع قیمت از 52،280،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Montagna Hera Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
03 آبان - 07 آبان بیشتر
شروع قیمت از 47،132،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Dora Hotel Taksim
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 49،790،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

The Marmara Taksim
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 118،300،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Vizon Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
03 آبان - 07 آبان بیشتر
شروع قیمت از 50،408،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Nova Plaza Park
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 52،650،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Marble
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
03 آبان - 07 آبان بیشتر
شروع قیمت از 53،216،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Icon Hotel
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 49،790،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Divan Istanbul Hotel
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 85،800،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Taksim Santa Lucia Hotel
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 46،280،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Elysium Styles Taksim
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 49،790،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Nova Plaza Crystal Hotel
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
18 آبان - 25 آبان بیشتر
شروع قیمت از 64،570،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Adelmar Hotel Istanbul Sisli
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
18 آبان - 25 آبان بیشتر
شروع قیمت از 58،746،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Grand Cevahir Hotel Convention Center
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
18 آبان - 25 آبان بیشتر
شروع قیمت از 67،755،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Sarissa
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
18 آبان - 25 آبان بیشتر
شروع قیمت از 50،556،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

City Center Hotel Taksim
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
18 آبان - 25 آبان بیشتر
شروع قیمت از 54،560،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Kervansaray Hotel
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
18 آبان - 25 آبان بیشتر
شروع قیمت از 54،560،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

The Parma Hotel Taksim
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
18 آبان - 25 آبان بیشتر
شروع قیمت از 73،670،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
18 آبان - 25 آبان بیشتر
شروع قیمت از 76،400،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Ciragan Palace Kempinski
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 139،750،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Marble
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 50،960،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Grand Cevahir Hotel Convention Center
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 60،905،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Birbey Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
03 آبان - 07 آبان بیشتر
شروع قیمت از 48،536،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Avantgarde Taksim
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
03 آبان - 07 آبان بیشتر
شروع قیمت از 57،740،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Grand Öztanik Hotel
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
18 آبان - 25 آبان بیشتر
شروع قیمت از 66،390،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Seminal
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
03 آبان - 07 آبان بیشتر
شروع قیمت از 52،280،000 ریال
مشاهده جزئیات

استانبول

Lazzoni Hotel
 
  5 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Atlas Global
برگشت:‌ Atlas Global
17 آبان - 22 آبان بیشتر
شروع قیمت از 57،980،000 ریال
مشاهده جزئیات

خرید تور استانبول

تور استانبول، یکی از انواع تور خارجی پرطرفدار میان ایرانی‌هاست. قیمت تور استانبول به عوامل مختلفی بستگی دارد. مثلا شما در علی‌بابا متناسب با هزینه‌ای که می‌پردازید، خدمات ویژه‌ای دریافت خواهید کرد. علاوه بر این اگر به دنبال تور استانبول ارزان قیمت می‌گردید، می‌توانید با استفاده از خدمات علی‌بابا خودتان تور استانبول را شخصی‌سازی کنید و تا حدی هزینه‌ها را کاهش دهید. انتخاب ایرلاین و هتل با قیمت پایین‌تر به شما در کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند.
ضمن اینکه علی‌بابا در زمینه هزینه تور خارجی و داخلی بسیار شفاف عمل می‌کند؛ یعنی آنچه به عنوان هزینه تور به شما اعلام می‌شود تمام پولی است که باید پرداخت کنید و در دفعات بعد به بهانه‌های مختلف پولی از شما دریافت نخواهد شد. در واقع علی‌بابا صادقانه رفتار می‌کند و برای جلب مشتری قیمت تور استانبول را پایین‌تر از آنچه که هست، اعلام نمی‌کند. از دیگر خدمات علی‌بابا برای تور استانبول می‌توان به مشاوره سفریار اشاره کرد که درباره تور گردشگری، آفر تور استانبول و تور لحظه آخری استانبول به شما مشاوره رایگان می‌دهد. مشاوره‌ای که انتخاب را برای شما آسان‌تر و آگاهانه‌تر می‌کند.