راهنمای اشیاء گمشده

در طول زمان مسافرت با قطار، مسئولیت حفظ و نگهداری وسایل و بار به‌عهده خود مسافران است، ولی در صورتی که فردی وسایل جامانده را پیدا کند و به رئیس قطار یا سرمهماندار تحویل دهد، شما‌ می‌توانید از روی فهرست اشیای پیداشده مسافران در دفتر نمایندگی شرکت‌ها و در ایستگاه، وسیله گمشده خود را دریافت‌ کنید‌.

پرتکرارترین سوال‌های راهنمای اشیاء گمشده

اگر وسیله خود را در قطار جا گذاشته باشم چطور می‌توانم از پیدا‌شدن آن اطلاع پیدا کنم؟