قوانین کنسلی بلیط پروازهای داخلی ( سیستمی )

توجه: ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود. بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، 10 دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، علی‌بابا مسوولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه کنسلی را بر عهده نمی‌گیرد.

فیلتر بر اساس
EPآسمان
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز به بعد
Z I D30 % 50 %
Y W V S U R X Q N T M O40 % 60 %
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12 ساعت قبل از پرواز به بعد
K L H B E50 % 70 %
QBقشم ایر
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 2 ساعت قبل از پروازاز 2 ساعت قبل از پرواز به بعد
A R Y30 % 40 % 60 % 70 %
V M Q K N S40 % 50 % 60 % 70 %
D U L100 % 100 % 100 % 100 %
RIچابهار
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 2 ساعت قبل از پروازاز 2 ساعت قبل از پرواز به بعد
E A Y R30 % 40 % 60 % 70 %
V S M Q K N40 % 50 % 60 % 70 %
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 2 ساعت قبل از پروازاز 2 ساعت قبل از پرواز به بعد
D U L100 % 100 % 100 %
A1اروان
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 2 ساعت قبل از پرواز به بعد
C I A B M Y E30 % 50 % 70 % 90 %
VRوارش
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
MR MZ MI MO MD HL MU HZ M HH HI HN HW HV HU HR HQ HM HE HD HB HS HF HJ HG HY H IE KE L KI KF KL KH KG10 % 30 % 50 % 70 %
S SY SB SH SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD20 % 40 % 60 % 80 %
LG LH LZ LO LI LF LP LT W D LY LK LE LD LB LL LN LW LV LU LS LR LQ LM WI30 % 50 % 70 % 90 %
ZVزاگرس
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
I Z D20 % 30 % 50 % 50 %
Y M N Q R V X U W F30 % 40 % 50 % 60 %
B H K L40 % 50 % 60 % 70 %
O E50 % 60 % 80 % 90 %
  • توجه داشته باشید که پس از دریافت کارت پرواز هواپیمایی زاگرس، حتی در صورت عدم استفاده از پرواز، امکان استرداد بلیط وجود ندارد.
HHتابان
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
D KF L20 % 30 % 50 % 60 %
NVکارون
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
MB NB RB UB VB B E H K L M N Q R S U V W Y BB EB HB KB LB WB YB BD ED HD KD LD ND QD RD UD VD WD YD BE EE HE KE LE ME NE QE RE SE UE VE AA AB AC AD AE30 % 50 % 70 %
VH WH KH LH MH NH QH RH SH UH BM WE YE BF EF HF KF LF MF NF QF RF SF UF VF WF YF BH EH YH50 % 50 % 70 %
EM HM KM LM MM QM RM SM VM WM YM BN EN LN MN NN NV WN YN BO VN100 % 100 % 100 %
  • توجه داشته باشید که پس از دریافت کارت پرواز هواپیمایی کارون، حتی در صورت عدم استفاده از پرواز، امکان استرداد بلیط وجود ندارد.
W5ماهان
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
C W WW WA N WS WQ CC U L I S X T V Q P R Y B BH30 % 40 % 60 %
FPفلای پرشیا
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 2 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 2 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
N L T Y S V K Q P O U W30 % 60 % 70 % 75 % 85 %
IVکاسپین
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
Z F Q W N X S H P R J30 % 30 % 50 % 70 %
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
M O40 % 40 % 70 % 70 %
L K50 % 50 % 80 % 80 %
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 2 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
IE IH IB IF I V100 % 100 % 100 % 100 %
SAساها
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
WB WD WE WF WH WM WN WQ WS W YB YD YE YF YH YM YN YQ YS Y30 % 50 % 60 %
VS V VB VD VE VF VH VM VN VQ QB QD QE QF QH QM QN QQ QS Q SB SD SE SF SH SM SN SQ SS S40 % 50 % 60 %
NN NQ NS N M NB ND NE NF NH NM50 % 60 % 70 %
HB HD HE HF HH HM HN HQ HS H KB KD KE KF KH KM KN KQ KS K90 % 90 % 90 %
B9ایران ایرتور
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 5 ساعت قبل از پروازاز 5 ساعت قبل از پرواز به بعد
C20 % 30 % 40 % 50 %
Y V M H30 % 40 % 50 % 60 %
I3آتا
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
V R S I O C10 % 30 % 50 % 60 %
P Z Q B20 % 50 % 70 % 80 %
D L30 % 70 % 80 % 90 %
H W40 % 80 % 90 % 95 %
X80 % 100 % 100 % 100 %
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
K E N F J A M Y U20 % 30 % 60 % 80 %
Y9کیش ایر
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
S RX Y R B H P F RQ C20 % 40 %
X K N L Q M V25 % 50 %
U W100 % 100 %
IRایران ایر
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
C Y L X N M K Q V S I J30 % 60 %
SRسپهران
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 72 ساعت قبل از پروازاز 72 ساعت قبل از پرواز تا 48 ساعت قبل از پروازاز 48 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
P V PV LV L T Q E O S H A M B R I Y J K Z D30 % 50 % 70 % 85 % 85 %
XB NB GB WB UB FB95 % 95 % 96 % 96 % 96 %
GP NP XP G N X F U W95 % 95 % 95 % 96 % 96 %
  • توجه داشته باشید که در صورت حضور مسافر در فرودگاه و تاخیر بیشتر از دو ساعت در برنامه پروازی هواپیمایی سپهران و برای استرداد بدون جریمه و کامل بلیط، مسافر قبل از ثبت درخواست در وب‌سایت یا اپلیکیشن علی‌بابا باید انصراف خود از پرواز را به کانتر ایرلاین اعلام کرده و بلیط خود را مهر کند.
PAپارس ایر
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 72 ساعت قبل از پروازاز 72 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
Q O N M H Y S X E L K W V U R30 % 55 % 65 % 75 %
YAیزدایر
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 72 ساعت قبل از پروازاز 72 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
GB T R Q O N H E B G D I P F A Z Y X W V U S M L K30 % 40 % 60 % 75 %
JIمعراج
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 48 ساعت قبل از پروازاز 48 ساعت قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
I D C J Z30 % 40 % 50 %
W A O R40 % 50 % 60 %
E Y S B50 % 60 % 70 %
X V Q N M H L K60 % 70 % 80 %
UB UD UE U70 % 80 % 90 %
  • توجه داشته باشید که پس از دریافت کارت پرواز هواپیمایی معراج، حتی در صورت عدم استفاده از پرواز، امکان استرداد بلیط وجود ندارد.