قوانین کنسلی بلیط پروازهای داخلی ( سیستمی )

توجه: ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود. بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، 10 دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، علی‌بابا مسوولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه کنسلی را بر عهده نمی‌گیرد.

فیلتر بر اساس
آتا
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
D H W V R S I O C K E N F J A M Y U P Z Q B X20 % 30 % 60 % 80 %
آسمان
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز به بعد
D Z I30 % 50 %
Y W V S U R X Q N T M O40 % 60 %
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12 ساعت قبل از پرواز به بعد
H B E K L50 % 70 %
اروان
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 2 ساعت قبل از پرواز به بعد
I A B M C Y E Z30 % 50 % 70 % 90 %
ایران ایر
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
L X N M K Q V S I J C Y30 % 60 %
ایران ایرتور
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 11:30 ظهر 5 روز قبل از پروازاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 5 ساعت قبل از پروازاز 5 ساعت قبل از پرواز به بعد
C20 % 30 % 50 % 60 % 70 %
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 7 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 7 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 5 ساعت قبل از پروازاز 5 ساعت قبل از پرواز به بعد
Y30 % 40 % 60 % 70 % 80 %
پارس ایر
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 72 ساعت قبل از پروازاز 72 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
E L K W V U R Q O N M H Y S X30 % 55 % 65 % 75 %
تابان
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
YY YR YV YZ YL YM YA YI YP YF YK YD YN YB YW YJ YS YO YQ YE YU20 % 30 % 40 % 50 %
N D K F P I A M L Z V Y R OO20 % 30 % 50 % 60 %
BO20 % 30 % 60 % 70 %
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
E Q100 % 100 %
چابهار
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 2 ساعت قبل از پروازاز 2 ساعت قبل از پرواز به بعد
E A Y R30 % 40 % 60 % 70 %
V M Q K S40 % 50 % 60 % 70 %
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 2 ساعت قبل از پروازاز 2 ساعت قبل از پرواز به بعد
D U L100 % 100 % 100 %
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز به بعد
N100 % 100 %
زاگرس
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
I Z D20 % 30 % 50 % 50 %
F M N Q R V Y X U W30 % 40 % 50 % 60 %
L H K B40 % 50 % 60 % 70 %
O E50 % 60 % 80 % 90 %
  • توجه داشته باشید که پس از دریافت کارت پرواز هواپیمایی زاگرس، حتی در صورت عدم استفاده از پرواز، امکان استرداد بلیط وجود ندارد.
ساها
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
WB WD WE WF WH WM WN WQ WS W YB YD YE YF YH YM YN YQ YS Y30 % 50 % 60 %
VS V VH VM VN VQ QS Q SB SD SE SF SH SM SN SQ SS S VB VD VE VF QB QD QE QF QH QM QN QQ40 % 50 % 60 %
NE NF NH NM NN NQ NS N M NB ND50 % 60 % 70 %
HB HD HE HF HH HM HN HQ HS H KB KD KE KF KH KM KN KQ KS K90 % 90 % 90 %
سپهران
  • توجه داشته باشید که در صورت حضور مسافر در فرودگاه و تاخیر بیشتر از دو ساعت در برنامه پروازی هواپیمایی سپهران و برای استرداد بدون جریمه و کامل بلیط، مسافر قبل از ثبت درخواست در وب‌سایت یا اپلیکیشن علی‌بابا باید انصراف خود از پرواز را به کانتر ایرلاین اعلام کرده و بلیط خود را مهر کند.
فلای پرشیا
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 2 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 2 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
O U W T Y S V K Q P N L30 % 60 % 70 % 75 % 85 %
قشم ایر
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 2 ساعت قبل از پروازاز 2 ساعت قبل از پرواز به بعد
A R Y30 % 40 % 60 % 70 %
V M Q K N S40 % 50 % 60 % 70 %
D U L100 % 100 % 100 % 100 %
کارون
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
WB YB BD ED HD KD LD ND QD RD UD VD WD YD BE EE HE KE LE ME NE QE RE SE UE VE AA AB AC AD AE B E H K L M N Q R S U V W Y BB EB HB KB LB MB NB RB UB VB30 % 50 % 70 %
YH QH RH SH UH VH WH LF MF NF QF RF SF UF VF WF YF BH EH KH LH MH NH BM WE YE BF EF HF KF50 % 50 % 70 %
EM HM KM LM MM QM RM SM VM WM YM BN EN LN MN NN NV WN YN BO VN100 % 100 % 100 %
  • توجه داشته باشید که پس از دریافت کارت پرواز هواپیمایی کارون، حتی در صورت عدم استفاده از پرواز، امکان استرداد بلیط وجود ندارد.
کاسپین
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
J JF S JB JH CX CS JD TT C CT CH CR CM CL40 % 70 % 85 %
RE RD RH RB RF R50 % 80 % 90 %
ZD ZH Z ZB ZF70 % 90 % 100 %
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
Q QF QB QH QD W WF WB N NF NB SF X H HF P PF PB M ML MF K KF L LF LB LH I IF IB IH IE V A F D U100 % 100 %
کیش ایر
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
RV RL RK RH RB RY RS RF RP RR RT RX RM RQ RN25 % 50 %
C CP30 % 60 %
P R V L K H B Y S F W X M Q N35 % 70 %
U O100 % 100 %
ماهان
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
C W WW WA N WS WQ CC U L I S X T V Q P R Y B BH30 % 40 % 60 %
معراج
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 48 ساعت قبل از پروازاز 48 ساعت قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
I D C J Z30 % 40 % 50 %
A W O R40 % 50 % 60 %
E B Y S50 % 60 % 70 %
X V Q N M L K H60 % 70 % 80 %
UB UD UE U70 % 80 % 90 %
  • توجه داشته باشید که پس از دریافت کارت پرواز هواپیمایی معراج، حتی در صورت عدم استفاده از پرواز، امکان استرداد بلیط وجود ندارد.
وارش
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
H M L HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ MD MF MG MH MI MK MM MN MO MP MQ MR MS MU MV MY MZ MW MT ML MJ ME KL KI KH KG KF KE IH IG IF IE JM JN JO JP JQ JL JW JH JG JF JE 10 % 30 % 50 % 70 %
S SD SB SH SY SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE20 % 40 % 60 % 80 %
W LL LW D WI LG LH LZ LO LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF30 % 50 % 70 % 90 %
یزدایر
شناسه نرخیاز زمان صدور بلیط تا 72 ساعت قبل از پروازاز 72 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
W V U S R Q O N GB T M L K H E B G D I P F A Z Y X30 % 40 % 60 % 75 %