بار مجاز پرواز داخلی

فیلتر بر اساس
ایران ایر
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
Y S V Q K M N X L O20 کیلوگرم10 کیلوگرم
C J I30 کیلوگرم
آسمان
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
U R X Q N M L K H B O E20 کیلوگرم0 کیلوگرم
Y V S20 کیلوگرم
D I Z25 کیلوگرم
ماهان
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
N T V L Q U W WW WA WS WQ X B BH S Y20 کیلوگرم10 کیلوگرم
P C CC I R25 کیلوگرم
آتا
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
Y R O V B Q P N M L A D K W H F E S I20 کیلوگرم10 کیلوگرم
تابان
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
Y YD YF YK YN YP T R V Z L M A I P F C K D N B W J S O Q E U H X G20 کیلوگرم10 کیلوگرم
قشم ایر
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
A Y V M K N Q R20 کیلوگرم10 کیلوگرم
کاسپین
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
J JF JB JH JD Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD W WF WB N NF NB X S SF H HF P PF PB R RF RB RH RD RE M K KF L LF LB LH I IF IB IH IE V A F U D20 کیلوگرم0 کیلوگرم
کارون
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
B S Y N Q K V X H L M R U D O E Z F P20 کیلوگرم10 کیلوگرم
کیش ایر
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
J Y V R D A H B P Q M N L O E K U X S20 کیلوگرم10 کیلوگرم
C30 کیلوگرم0 کیلوگرم
زاگرس
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
C J (CIP) Z ZD ZF ZI ZL F FD FF FI FL FN FQ FS FU FW I ID IF T TD TF U UD UF A AD AF B BD BF BI D DD S M MD N ND R RD RF H HD Q QD L LD20 کیلوگرم0 کیلوگرم
P PD V VD VF Y YD K KD W WD WF15 کیلوگرم
معراج
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
P P1 Y Y1 Y2 Y3 B B1 B2 B3 M M1 M2 M3 H H1 H2 H3 H4 H5 H620 کیلوگرم10 کیلوگرم
سپهران
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
تمامی شناسه‌های نرخی20 کیلوگرم10 کیلوگرم
پارس ایر
مسیرمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
خروجی از قشم20 کیلوگرم10 کیلوگرم
  • توجه: محدودیت ایرلاین حجم بار می باشد. هر مسافر محترم مجاز به حمل یک چمدان بسته باری متوسط در پروازهای خروجی از قشم میباشد.
  • منظور از متوسط طول و عرض بین ۵۸ تا ۶۸ سانت و ارتفاع بین ۶۱ تا ۶۸ سانتی متر است.
پویا
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
تمامی شناسه‌های نرخی15 کیلوگرم0 کیلوگرم
وارش
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
M V U P S R MI VI UI PI SI RI WI LI KI QI YI NI HI W L K Q Y N H I J MN VN PN RN LN KN QN YN HN IN UU VV MM LL KK QQ WW PP SS RR HH II NN20 کیلوگرم0 کیلوگرم
ایران ایرتور
بازه قیمتیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
500,000 تومان و بالاتر20 کیلوگرم0 کیلوگرم
300,000 الی 499,000 تومان
155,000 الی 299,000 تومان
154,000 تومان و پایین تر
چابهار
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
E A Y R V S M Q K N D U L20 کیلوگرم10 کیلوگرم
اروان
شناسه نرخیمیزان بار بزرگسال و کودکمیزان بار نوزاد
Y E20 کیلوگرم10 کیلوگرم