صدای سفر
با صدا هم می‌شود سفر کرد.
سه آوا انتخاب کنید و صدای سفرتان را بسازید.
بعد چشمتان را ببندید و سفر را با گوش‌هایتان تجربه کنید.
موج صدا
رودخانه
موج دریا
آتش
باران
چرخ چمدان
پرنده
مرغ دریایی
باد
حرکت قطار
این صدا را سفر کنید