استانبول ویژه نوروز98 - 5 شب

HotelRaffles Istanbul

9.4

کیفیت بسیار عالی از نگاه

 •   شهر مبدا: تهران
 •   رفت: Mahan Airlines
 •   شهر مقصد: استانبول
 •   برگشت: Mahan Airlines

details جزئیات تور

 • بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
 • 5 شب و 6روز اقامت به همراه صبحانه رایگان هتل
 • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • گشت شهری با ناهار
 • بیمه حوادث مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبان
 • در صورت تغییر پرواز ها به فرودگاه جدید استانبول، ما به التفاوت مبلغ ترانسفر از مسافرین دریافت خواهد شد.
 • مبلغ بیمه افراد بالای 50سال متفاوت بوده و نرخ آن به پکیج افزوده خواهد شد
فرودگاه مبدا Imam Khomeini International Airport
فرودگاه فرودگاه Ata turk
ساعت حضور در فرودگاه ۳ ساعت قبل از وقت پرواز
مبلغ پرداختی شامل
 • ترانسفر رایگان از فرودگاه به هتل و از هتل به فرودگاه
 • یک گشت شهری
 • تور لیدر فارسی
 • بیمه مسافرتی
نکات ضروری

پرواز ﭼﺎرﺗﺮ و ﻫﺘﻞ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد و ﮐﻨﺴﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺟﺎ ﻧﺪادن ﻫﺘﻞ، ﻫﺘﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺮ :ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر از زﻣﺎن ﺧﺮوج ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن رزرواﺳﯿﻮن اﺗﺎق ﺳﻪ ﺗﺨﺘﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﺗﺨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻔﺮي ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ﺗﺨﺘﺸﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻧﺘﺨﺎب اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رزرواﺳﯿﻮن ﻫﺘﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﺎﻋﺖ ورود ﺑﻪ اﺗﺎق ﺳﺎﻋﺖ 2 ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و ﺧﺮوج از اﺗﺎق ﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﺎ 12 ﻇﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ي ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺘﻞ ﻫﺎي 5 ﺳﺘﺎره از ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ودﯾﻌﻪ ارزي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

Help

پاسخ سوالتون رو پیدا نکردید؟
با سفریار زیر تماس بگیرید

کیمیا کارگر کیمیا کارگر
021-43900624

دیگر تور های این سفریار

مجموع قیمت:
146,045,000 ریال