141 تور یافت شد

تور دبی

Dorus Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر 
  فروشنده: ساينا سير سپاهان
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
08 آبان - 11 آبان بیشتر
شروع قیمت از 38،159،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور لوکس دبی

Mövenpick Hotel Apartments Al Mamzar Dubai
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر 
  فروشنده: ساينا سير سپاهان
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
08 آبان - 12 آبان بیشتر
شروع قیمت از 46،455،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور لوکس دبی

Carlton Palace Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر 
  فروشنده: ساينا سير سپاهان
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
08 آبان - 12 آبان بیشتر
شروع قیمت از 56،726،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی ویژه نمایشگاه عینک واپتیک

Gevora Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر 
  فروشنده: ساينا سير سپاهان
رفت:‌ امارات
برگشت:‌ امارات
20 آبان - 24 آبان بیشتر
شروع قیمت از 75،683،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی ویژه نمایشگاه عینک واپتیک

Gevora Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر 
  فروشنده: ساينا سير سپاهان
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
20 آبان - 24 آبان بیشتر
شروع قیمت از 64،583،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

HotelZain International Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
11 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 32،700،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Mayfair Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
11 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 34،500،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Sun & Sands Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
11 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 33،000،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

HotelDelmon Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
11 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 37،290،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Landmark Hotel Riqqa
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
11 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 37،500،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Landmark Grand Deira
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
11 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 43،740،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Moscow Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
11 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 40،500،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Dorus Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
11 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 37،800،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

HotelZain International Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 آبان - 08 آبان بیشتر
شروع قیمت از 33،000،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Mayfair Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 آبان - 08 آبان بیشتر
شروع قیمت از 36،000،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Sun & Sands Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 آبان - 08 آبان بیشتر
شروع قیمت از 33،000،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Fortune Deira Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 آبان - 08 آبان بیشتر
شروع قیمت از 37،590،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

HotelDelmon Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 آبان - 08 آبان بیشتر
شروع قیمت از 40،290،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Landmark Hotel Riqqa
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 آبان - 08 آبان بیشتر
شروع قیمت از 40،500،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Landmark Grand Deira
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 آبان - 08 آبان بیشتر
شروع قیمت از 46،740،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Moscow Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 آبان - 08 آبان بیشتر
شروع قیمت از 42،180،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

HotelZain International Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
14 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 33،700،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Mayfair Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
14 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 35،300،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Sun & Sands Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
14 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 33،700،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

HotelDelmon Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
14 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 40،780،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Landmark Hotel Riqqa
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
14 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 43،300،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

Landmark Grand Deira
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
14 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 49،700،000 ریال
مشاهده جزئیات

بهترین نرخ تور دبی

HotelCity Seasons Al Hamra Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
14 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 46،300،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی آبان

HotelJumeirah Creekside Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
23 آبان - 26 آبان بیشتر
شروع قیمت از 51،500،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی

Samaya Hotel Deira
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
08 آبان - 12 آبان بیشتر
شروع قیمت از 46،135،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی

HotelStella Di Mare Dubai Marina Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
08 آبان - 12 آبان بیشتر
شروع قیمت از 56،406،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی

Grand Hyatt Dubai
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
08 آبان - 12 آبان بیشتر
شروع قیمت از 68،198،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی

Al Khoory Atrium Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
08 آبان - 12 آبان بیشتر
شروع قیمت از 46،388،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی

Coral Dubai Deira
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
08 آبان - 12 آبان بیشتر
شروع قیمت از 44،613،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی

Raintree Hotel Deira City Centre
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
08 آبان - 12 آبان بیشتر
شروع قیمت از 44،613،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی

Avenue Hotel Dubai
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
08 آبان - 12 آبان بیشتر
شروع قیمت از 44،360،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی

Royal Continental Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
08 آبان - 12 آبان بیشتر
شروع قیمت از 45،754،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی

Gloria Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
08 آبان - 12 آبان بیشتر
شروع قیمت از 64،014،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی

Hyatt Place Al Wasl
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
08 آبان - 12 آبان بیشتر
شروع قیمت از 48،164،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور دبی

HotelHyatt Place Dubai Al Rigga
 
  4 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
08 آبان - 12 آبان بیشتر
شروع قیمت از 48،164،000 ریال
مشاهده جزئیات

خرید تور دبی

تور دبی علی‌بابا با برگزاری چندین تور خارجی در سال، به تجربه‌های گران‌بهایی در این زمینه دست یافته است. یکی از تورهای خارجی پرطرفدار، تور دبی است. شما در علی‌بابا از مشاوره و پشتیبانی تخصصی رایگان سفریار خود در زمینه تور دبی، قیمت تور دبی و تور لحظه آخری دبی برخوردار خواهید شد. علاوه بر این در علی‌بابا تنوع قابل‌توجهی در تور خارجی و داخلی وجود دارد. علاوه بر اینکه افراد می‌توانند با تورهای پیش‌بینی‌شده سفر کنند، می‌توانند تورهای شخصی‌سازی شده و مخصوص به خود هم داشته باشند. مثلا می‌توانند هتلی متفاوت یا ایرلاینی متفاوت با هتل یا ایرلاین پیش‌فرض تور انتخاب کنند. به این ترتیب تور گردشگری دبی را مطابق با سلیقه خود سروسامان خواهید داد. نکته دیگر درباره تور خارجی علی‌بابا، قیمت آن است. قیمت تورهای علی‌بابا رقابتی و مهم‌تر از آن شفاف است. به این معنا که شما یک بار هزینه تور را پرداخت می‌کنید و دیگر به بهانه‌های مختلف پولی از شما دریافت نمی‌شود. اینکه تور دبی ارزان است یا خیر، باید گفت شما در علی‌بابا متناسب با هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید، خدمات بسیار مناسبی دریافت خواهید کرد. قیمت تور دبی شما به ایرلاینی که با آن سفر می‌کنید، هتل محل اقامت و مدت اقامت‌تان بستگی دارد.