قبل از رفتن به فرودگاه حتما اطلاعات پرواز را بررسی نمایید.