Sync  118 تور یافت شد

تور باکو 8 مهر ماه

Qafqaz Baku City Hotel and Residences
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ Buta Airways
08 مهر - 15 مهر بیشتر
شروع قیمت از 52،860،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو 1 مهر ماه

Boulevard Hotel Baku Autograph Collection
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 51،810،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو 1 مهر ماه

Boulevard Hotel Baku Autograph Collection
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 51،810،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

HotelMy Rose Boutique Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 31،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Hilton Baku
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 79،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Fairmont Baku - Flame Towers
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 78،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Jumeirah Bilgah Beach Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 72،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Hyatt Regency Baku
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 61،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Boulevard Side Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 52،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Shah Palace Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 49،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Excelsior Baku
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 47،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Qafqaz Point Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 44،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Qafqaz Sahil Baku Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 43،450،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Qafqaz Baku City Hotel and Residences
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 41،450،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Rich Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 42،450،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Ganjali Plaza Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 38،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Atropat
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 38،450،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Diplomat
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 36،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

HotelDiamond Hotel Baku
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 36،450،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Green City Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 35،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

HotelContinental Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 35،450،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Corniche Hotel Baku
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 34،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

HostelGolden Baku Hostel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 33،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Ammar Grand Hotel
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 33،450،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Amara Hotel Baku
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 32،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو شهریور

Central Park
 
  4 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
01 مهر - 05 مهر بیشتر
شروع قیمت از 40،950،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

HotelMy Rose Boutique Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 29،600،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

Hilton Baku
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 66،050،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

Fairmont Baku - Flame Towers
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 65،150،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

Jumeirah Bilgah Beach Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 61،250،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

Hyatt Regency Baku
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 51،350،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

Boulevard Side Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 45،350،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

Shah Palace Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 43،550،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

Excelsior Baku
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 41،450،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

Qafqaz Point Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 39،350،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

Qafqaz Sahil Baku Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 38،450،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

Rich Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 37،550،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

Qafqaz Park City Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 36،350،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

Ganjali Plaza Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 35،450،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور باکو ویژه مهر 98

Atropat Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: توریک
رفت:‌ ایران ایر
برگشت:‌ ایران ایر
05 مهر - 08 مهر بیشتر
شروع قیمت از 34،850،000 ریال
مشاهده جزئیات
رزرو تور لحظه آخری باکو در علی بابا با مشاوره رایگان و پشتیبانی شایسته؛ لیست قیمت تور آذربایجان باکو و انواع تورهای باکو در علی بابا