Sync  555 تور یافت شد

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Athletics Hotel
 
  7 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 52،477،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

HotelMarsel Hotel
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 35،860،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

HotelHotel Europe
 
  7 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 75،237،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Hotel Villa Victoria
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 39،835،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Ambassadori Tbilisi Hotel
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 51،375،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Dormitory Hualing Tbilisi Hotel
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 39،437،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Blossom International
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 39،437،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

HotelKing David Hotel
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 43،810،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

HotelKing David Hotel
 
  4 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 52،080،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Rostus
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 36،655،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

DejaVu Hotel&Bar Ravda
 
  7 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 46،912،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Hotel Ellegance
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 36،667،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

DejaVu Hotel&Bar Ravda
 
  7 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 47،412،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Margo Palace
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 44،617،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Hotel Ellegance
 
  4 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 39،890،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Eurolux
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 36،270،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Costé Hotel
 
  7 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 80،802،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Green Queen Boutique Hotel
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 43،015،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Vedzisi
 
  7 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 63،180،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Dormitory Hualing Tbilisi Hotel
 
  7 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 56،187،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Vedzisi
 
  4 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 48،960،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Costé Hotel
 
  4 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 59،030،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور لوکس تفلیس (همه روزه)

Vedzisi
 
  4 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
امیر پیران سفریار:‌ امیر پیران
شروع قیمت از 38،130،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Hotel Khokhobi
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 50،182،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Rostus
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 38،655،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور لوکس تفلیس (همه روزه)

Hotel Gremi
 
  4 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
امیر پیران سفریار:‌ امیر پیران
شروع قیمت از 36،540،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

HotelLisi Hills Hotel
 
  4 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 46،310،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Atlas Abashidze
 
  7 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 66،390،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Hotel Astoria Tbilisi
 
  4 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 57،910،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تفلیس ویژه تابستان

HotelSheraton Grand Tbilisi Metechi Palace
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
کیمیا کارگر سفریار:‌ کیمیا کارگر
شروع قیمت از 66،745،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

The Biltmore Hotel Tbilisi
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 78،405،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

HotelKing David Hotel
 
  7 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 66،890،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Hotel Astoria Tbilisi
 
  4 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 56،910،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Art Boutique Hotel
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 46،990،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

Kalasi Hotel
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 48،182،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس (همه روزه) ویژه تیر

Hotel Villa Victoria
 
  4 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / / لیدر فارسی 
رفت:‌ قشم ایر
برگشت:‌ قشم ایر
امیر پیران سفریار:‌ امیر پیران
شروع قیمت از 34،030،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تفلیس ویژه تابستان

Vere Palace
 
  4 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
کیمیا کارگر سفریار:‌ کیمیا کارگر
شروع قیمت از 48،280،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور تفلیس ویژه تیر ماه

HotelSport Time Hotel & SPA
 
  4 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
عباس بهادری پور سفریار:‌ عباس بهادری پور
شروع قیمت از 48،900،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تفلیس ویژه

Colosseo Hotel
 
  3 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
مهرنوش طاهری سفریار:‌ مهرنوش طاهری
شروع قیمت از 26،300،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تفلیس ویژه تابستان

Redline Hotel
 
  5 شب اقامت
بیمه / / ترانسفر / / لیدر فارسی 
رفت:‌ تابان ایر
برگشت:‌ تابان ایر
کیمیا کارگر سفریار:‌ کیمیا کارگر
شروع قیمت از 50،400،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر
رزرو تور لحظه آخری تفلیس در علی بابا با مشاوره رایگان و پشتیبانی شایسته؛ لیست قیمت تور تفلیس و تورهای گرجستان در علی بابا