Alibaba https://cdn.alibaba.ir/h2/desktop/assets/brand-identity/logo-horizontal-48770b9c.svg

رنگ

زرد علی‌بابا

رنگ زرد علی‌بابا، یکی از شناخته‌شده‌ترین دارایی‌ها و رنگ اصلی برند است. به‌علت تداوم استفاده از این رنگ در ارتباطات برند در سال‌های گذشته، مخاطب به راحتی این رنگ را تشخیص داده و آن را به علی‌بابا نسبت می‌دهد. براین‌اساس تصمیم گرفتیم تا در این پروژه از این ظرفیت بهره بگیریم و از رنگ زرد همچنان به‌عنوان رنگ اصلی برند استفاده کنیم. این رنگ باید در تمام ارتباطات برند با بیشترین میزان تاثیرگذاری حضور داشته باشد. این رنگ به‌صورت کلی دو کاربرد دارد:

  • اول به‌عنوان پس‌زمینه دیزاین، به‌نحوی‌که کل سطح را بپوشاند؛
  • دوم به‌عنوان رنگ تاکیدی روی پس‌زمینه سفید.

پالت اصلی

پالت اصلی علی‌بابا از رنگ‌های زرد، نارنجی، سیاه، سفید و آبی تشکیل شده است. در این پالت، رنگ زرد به‌عنوان رنگ مرکزی حضور دارد. از رنگ‌های مشکی و سفید به‌عنوان رنگ‌های تکمیلی در کنار رنگ زرد استفاده می‌کنیم. همچنین رنگ آبی را در دکمه‌های دعوت به اقدام (call to action) به کار می‌بریم.

تناسبات رنگی

در استفاده از این رنگ‌ها سه ترکیب کلی وجود دارد:

  • ترکیب اول: رنگ زرد، رنگ غالب دیزاین است و از رنگ‌های سفید و سیاه به‌عنوان رنگ‌های تکمیلی استفاده می‌کنیم؛
  • ترکیب دوم: رنگ سفید رنگ غالب است و از رنگ‌های زرد و سیاه به‌عنوان رنگ تکمیلی استفاده می‌کنیم.
  • ترکیب سوم: رنگ سیاه رنگ غالب است و از رنگ‌های زرد و سفید به‌عنوان رنگ تکمیلی استفاده می‌کنیم.


توجه: در ارتباطات برند، اولویت با استفاده از ترکیب‌های اول و دوم است و از ترکیب سوم، به صورت محدود و صرفا در بعضی از کمپین‌های ارتباطی یا دیزاین‌های محیطی استفاده می‌کنیم.

گرادینت رنگی

از گرادینت رنگی در سطوح محدود یا به‌صورت نوارهای عملکردی استفاده می‌کنیم و کاربرد گسترده آن‌ها مجاز نیست. هر گرادینت بنا بر مفهوم خود، در موقعیت متناسب به کار می‌رود.

خوانایی در رنگ

برای رعایت اصل خوانایی، لازم است تنها از ترکیب‌های رنگی مجاز متن و پس‌زمینه استفاده کنیم. این ترکیب‌های رنگی عبارتند از:

  • متن سفید و زرد روی پس‌زمینه سیاه؛
  • متن سیاه روی پس‌زمینه زرد؛
  • متن سیاه روی پس‌زمینه سفید.

توجه: استفاده از متن سفید روی پس‌زمینه زرد و متن زرد روی پس‌زمینه سفید مجاز نیست.

درست
این ترکیب خوانا و صحیح است.
درست
این ترکیب خوانا و صحیح است.
درست
این ترکیب خوانا و صحیح است.
نادرست
این ترکیب ناخوانا و اشتباه است.
نادرست
این ترکیب ناخوانا و اشتباه است.
درست
این ترکیب خوانا و صحیح است.