قوانین بار مسافر در هواپیمایی معراج

بار مجاز رایگان برای مسافران هواپیمایی معراج، 20 کیلوگرم است.