قوانین بار مسافر در هواپیمایی کیش‌ایر

میزان بار مجاز و رایگان همراه برای مسافران دارای صندلی، 20 کیلوگرم و برای مسافران بدون صندلی (نوزادان) 10 کیلوگرم است.

بار دستی همراه مسافر برای حمل در کابین هواپیما، باید حداکثر 5 کیلوگرم وزن با ابعاد 40*55*20 سانتی‌متر داشته باشد. ضمناً جمع ابعاد هر بسته نباید از 115 سانتی‌متر بیشتر باشد.